Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1958

Steger, Hellmuth
Operettenfuhrer : Von Offenbach bis zum Musical
Frankfurt am Main: Fischer Bucherei, 1958


The above item has biographical information on:

  Abraham, Paul (b. 1892 d. 1960)   composer
  Adler, Richard (b. 1921)   composer, lyricist
  Barbieri, Francisco Asenjo (b. 1823 d. 1894)   bajo, composer
  Benatzky, Ralph [Rudolf Josef Frantisek] (b. 1884 d. 1957)   author, composer
  Benes, Jara [Jaroslav] (b. 1897 d. 1949)   composer
  Berte, Heinrich (b. 1857 d. 1924)   author, composer
  Bromme, Walter (b. 1885)   composer
  Burkhard, Paul (b. 1911 d. 1977)   composer, conductor
  Czernik, Willy (b. 1901)   conductor, composer
  Dostal, Nico (b. 1895 d. 1981)   composer, Dirigent
  Eysler, Edmund (b. 1874 d. 1949)   author, composer
  Fall, Leo [Leopold] (b. 1873 d. 1925)   author, composer
  Genee, Richard (b. 1823 d. 1895)   author, composer
  Gilbert, Jean (b. 1879 d. 1942)   author, composer
  Goetze, Walter Wilhelm (b. 1883 d. 1961 a. 1911-1922)  
  Herve (b. 1825 d. 1892)   composer, compositore
  Heuberger, Richard (Franz Joseph) (b. 1850 d. 1914)   composer, critic
  Jarno, Gyorgy (b. 1868 d. 1920)   composer, conductor
  Jessel, Leon (b. 1871 d. 1942)   Kapellmeister, composer
  Jones, Sidney [James Sidney] (b. 1861 d. 1946)   composer
  Kalman, Charles Emmerich (b. 1929)   composer
  Kalman, Imre (b. 1882 d. 1953)   author, composer
  Kattnigg, Rudolf (b. 1895 d. 1955)   composer, Klavier
  Kohler, Emil (b. 1895)   composer
  Kohler, Siegfried (b. 1923)   conductor, composer
  Kollo, Walter (b. 1878 d. 1940)   author, composer
  Kunneke, Eduard (b. 1885 d. 1953)   author, composer
  Lanner, Joseph (Franz Karl) (b. 1801 d. 1843)   dance composer, violin
  Lecocq, Charles [Alexandre Charles] (b. 1832 d. 1918)   author, composer
  Lehar, Franz (b. 1870)   author, composer
  Lincke, Paul [Carl Emil Paul] (b. 1866 d. 1946)   bass guitar, composer
  Meisel, Will [Wilhelm] (b. 1897 d. 1967)   composer
  Millocker, Carl (b. 1842 d. 1899)   composer, Kapellmeister
  Nedbal, Oskar (b. 1874)   composer, direttore d'orchestre
  Nick, Edmund (Josef) (b. 1891 d. 1974)   composer, critic
  Offenbach, Jacques (b. 1819)   author, composer
  Pepock, August (b. 1889 d. 1967)   composer
  Porter, Cole (Albert) (b. 1891 d. 1964)   cast, composer
  Raymond, Fred (b. 1900 d. 1954)   composer
  Rome, Harold (Jacob) (b. 1908 d. 1993)   composer, incidental music
  Scheu, Just (b. 1903 d. 1956)   actor, composer
  Schroder, Friedrich (b. 1910 d. 1972)   composer
  Schubert, Franz (Peter) (b. 1797)   composer, compositore
  Schultze, Norbert (b. 1911)   composer, trumpet
  Siegel, Ralph Maria (b. 1911 d. 1972)   composer, music publisher
  Spoliansky, Mischa (b. 1898 d. 1985)   composer, piano
  Stimmler, Bernhard (b. 1912)   composer
  Stolz, Robert (Elisabeth) (b. 1880 d. 1975)   author, composer
  Strasser, Karlheinz (b. 1901)   composer
  Straus, Oscar (Nathan) (b. 1870 d. 1954)   author, composer
  Strauss, Johann (Baptist) (b. 1825 d. 1899)   composer, conductor
  Strauss, Josef (b. 1827 d. 1870)   composer, compositore
  Striehl, Hans (b. 1912)   composer
  Sullivan, Arthur (Seymour) (b. 1842)   author, composer
  Suppe, Franz (von) (b. 1819 d. 1895)   composer, compositore
  Vetterling, Arno (b. 1903 d. 1963)   composer, Komponist
  Zeller, Carl (Johann Adam) (b. 1842 d. 1898)   composer
  Ziehrer, Carl Michael (b. 1843 d. 1922)   author, composer

(c) 2023. Frank Greene. All rights reserved.