Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1869

Kochel, Ludwig / Ritter von
Fux, Johann Josef
Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867
Nach urkundlichen Forschung von Cr. Ludwig Ritter von Kochel
Wien: Beck'sche Universitatats-Buchhandlung (Alfred Holder), 1869


The above item has biographical information on:

  Aichhammer, Mich (a. 1559-1564)   Knabensanger
  Ammerfort, Aegid (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Bachy, Joh (a. 1554)   Knabensanger, altist
  Bastan, Joh (a. 1549)   Knabensanger
  Block, Cornelius (a. 1544-1545)   Kantoreiknabe, Praecentor
  Bock, Erasim (a. 1563-1564 active: 1564-1565)   Knabensanger
  Boog, Andreas (d. 1763 a. 1720-1740)   Posaun
  Brauber, Hanns (d. 1567 a. 1559-1564)   Knabensanger
  Bronzetti, Medardo (a. 1663-1686 active: 1687-1711)   tenor
  Bundinger, Andreas (a. 1601-1603)   Altist
  Buren, Arnold (a. 1557-1560)   Kapelmeister
  Burger, Benedict (a. 1544-1554)   Kapellsanger
  Butze, Nicolaus (a. 1564-1610)   Altist
  Buysenus, Mich (a. 1559-1564)   Knabensanger
  Caine, Joh (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Carbonarius, Michael (a. 1563-1564)   Kapellsanger
  Castelhan, Wilhelm (a. 1564)  
  Castro, Giusto a (d. 1682 a. 1658-1682)   violin
  Cativelli, Giovanni Battista (d. 1728 a. 1697-1628)   bass
  Cavanna, Giovanni Battista (a. 1705-1708)   bassist, musicista
  Cerrini, Fabrizio (a. 1687-1709)   tenor
  Chilesi, Johann (a. 1619-1640)   instrumentalist
  Christan, Kaspar (a. 1603-1619)   bass
  Christian, Leopold (d. 1730 a. 1679-1730)   Posaunist
  Christian, Leopold Ferdinand (d. 1783 a. 1741-1771)   Posaun
  Cianci, Francesco (a. 1658-1666)   bass
  Ciutin, Contian (a. 1619)   Kapellsanger
  Cleve, Johannes (b. -1529 d. 1582 a. 1553-1564)   composer, singer
  Clevis, Heinrich (a. 1544-1549)   Kapelmeister
  Cocchi Lorenzo (a. 1662-1664)   soprano
  Coene, Joh (a. 1556-1558)   Knabensanger, Sanger
  Coradinus, Alfons (a. 1563-1566)   Knabensanger
  Cornet, Andreas (a. 1548-1554)   Knabensanger, altist
  Court, Anton (a. 1601-1602)   tenor, Hoftenorist
  Cupers, Johann Jacob (a. 1610-1619)   tenor
  Custos, Johannes (a. 1546-1560)   tenor
  De Grandis, Francesco (a. 1687-1692 active: 1709-1725)   soprano
  De la Court, Antoine (b. -1535 d. 1600 a. 1559-1567)   tenor, composer
  Del Sega, Oraty (a. 1582 active: 1619)   instrumentalist
  Delacourt, Henri (b. CAD2> d. 1577 a. 1563-1567)   composer, singer
  Dietmann, Hanns (a. 1596-1619)   tenor
  Donat, Paul (a. 1606-1615)   bassist
  Donati, Giulio Cesare (d. 1692 a. 1670-1692)   bass, Sanger
  Donati, Giulio Cesare (a. 1665-1669)   soprano
  Donati, Joseffo Maria (a. 1669-1670)   tenor
  Ellegrini, Mich Ang (a. 1644-1645)   composer
  Erfurt, Georg (a. 1606-1609)   tenor
  Faber, Balthasar (a. 1595-1605)   tenor
  Fabinger, Jorg (a. 1545-1557)   Knabensanger, altist
  Fabius, Cornelius (a. 1571-1572 active: 1572-1587)   tenor
  Fabricio, Simon (a. 1573-1576)   tenor
  Faghino, Pascal (a. 1587-1590)   tenor
  Fagri, Dionys (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Fenice, Aluigo (a. 1571-1576)   bass, musicista
  Ferenze, Aluigi (a. 1576)   bassist, musicista
  Ferrari, Filippo   macchinista, maestro dei cori
  Ferro, Marco Antonio (d. 1662 a. 1658-1662)   composer, lute
  Fichtel, Ferdinand Friedrich (d. 1722 died: 1722 a. 1705-1722)   violin
  Filet, Jacopo Antonio (a. 1706-1711)   bassist
  Firminus, Pet (a. 1553-1554)   Knabensanger, altist
  Flavio, Pietro Paolo (a. 1655-1664)   soprano castrato ~
  Fontana, Silvano Angelo (a. 1709-1711)   Posaunist, musicista
  Franck, Adolph (a. 1657-1671)   soprano
  Franck, Joseph (d. 1713 a. 1702-1713)   violin
  Franckh, Joseph (a. 1712-1714)   violin
  Frankh, Franz Ferdinand (a. 1653-1657)   tenor
  Fregozzi, Bartolomeo (a. 1648-1657)   soprano
  Fremault, Oliverius (a. 1553-1564)   Knabensanger, altist
  Frumault, Clintrius (a. 1554)   Altist
  Furter, Georg (b. 1556 d. 1612)   singer, composer
  Gabinger, Georg (a. 1554)   Altist
  Gaglmayr, Georg (a. 1580-1581 active: 1580)   tenor, Tenorist
  Galli, Pietro (a. 1732-1781)   Altist, cantante
  Garghetti, Pietro Santi (b. 1638 d. 1718 a. 1674-1718)   tenor
  Garghetti, Silvio (d. 1729 a. 1702-1729)   tenor, tenor
  Gaspari, Alessandro (a. 1662-1669)   Altist, musicista
  Gauatro, Augustin (a. 1619)   Kapellsanger
  Gaza, Giovanni (a. 1634-1649)   soprano
  Gazzaroli, Zacharia (a. 1732-1759)   oboe
  Gebhart, Gregor (a. 1544-1545)   Kapellsanger
  Gepauer, Johann Alois (d. 1679 a. 1670-1679)   instrumentalist
  Gerhard, Lamprecht (a. 1545-1560)   Knabensanger, altist
  Ghiertz, Arnold (a. 1580-1601)   tenor
  Giegl, Karl Jakob (d. 1781 a. 1741-1760)  
  Gigl, Sebastian (a. 1712-1740)   violin
  Giuliani, Antonio (d. 1709 a. 1687-1709)   Altist
  Glabocker de Reiffnitz, Johann (a. 1554)   bassist
  Glasam, Wilhelm (a. 1563-1564)   Kapellsanger
  Glaser, Georg (a. 1559-1564 active: 1564-1518)   Kapellsanger
  Globogger, Johann (a. 1554-1560)   bassist
  Godthaltz, Egidius (a. 1566)   bassist
  Gollini, Cajetano (a. 1687-1689)   tenor
  Goltz, Peter (a. 1544-1549)   Kapellsanger
  Gorlitz, Bartholomaeus (a. 1560-1564)   Kapellsanger
  Gotzinger, Friedrich (d. 1735 a. 1702-1735)   bass
  Grandona, Math (d. 1651 a. 1637-1651)   composer
  Grauendorffer, Hans (a. 1544-1545)   organ
  Grulhart, Aegid (a. 1556-1560)   Kapellsanger
  Gsur, Tobias (b. 1725 d. 1794)   choir master, Hofbassist
  Haan, Wilhelm (a. 1588-1602)   tenor, Hoftenorist
  Habereiner, Math (a. 1607-1619)   tenor
  Haberl, Jacob (d. 1612 a. 1592-1596)   Altist
  Hack, Otto (d. 1567)   singer
  Hader, Clemens (a. 1672-1687)   soprano
  Hailland, Petrus (d. 1570 a. 1564-1570)   singer, composer
  Hain, Gerhard (a. 1567-1573)   tenor
  Hainisch, Joh (a. 1741-1750)   trumpet
  Halber, Andreas (d. 1765 a. 1750-1760)   trumpet
  Handl, Wolfgang Sigmund (a. 1665-1668)   bass
  Hartmann, Dan Franz (d. 1772 a. 1721-1760)   oboe
  Hasdael, Mart (d. 1581 a. 1553-1581)   bass
  Hasler, Jacob (a. 1602-1611)   organ
  Hauswirth, Mag Joh (a. 1556-1564)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Heinrich, Joh Paul (a. 1662-1670)   instrumentalist
  Hellmann, Maximilian Joseph (b. 1703 d. 1763)   composer
  Helwig, Joh F. (d. 1679 a. 1670-1679)   instrumentalist
  Hennigk, Lorenz (a. 1598-1599)   lute
  Herbst, Joh (a. 1643-1669)   composer, Instrumentalmusiker
  Herling, Jacob (a. 1564)   Knabensanger
  Hermann, David (d. 1606 a. 1601-1606)   bass, Musiker
  Herrich, J. Karl (d. 1779 a. 1729-1779)   bass
  Hieronymus, Elias (d. 1663 a. 1652-1663)   composer, Instrumentist
  Hintereder, Johann Georg (d. 1763 died: 1769 a. 1721-1762)   violin
  Hirnschrotl, Sebastian (a. 1605-1610)   Altist
  Hodege, Weinandt (d. 1603 a. 1580-1603)   Altist
  Hofmann, Ferdinand Joseph (b. 1715 d. 1783 a. 1767-1783)   tenor
  Holland, Joseph (d. 1747 a. 1741-1747)   trumpet
  Hollander, Christian (b. -1515 d. 1569 a. 1565-1569)   composer
  Holzhauser, Dominik (d. 1772 a. 1767-1772)   tenor
  Holzmann, Melchior (a. 1610-1611)   bass, Sanger
  Horta, Joh (d. 1569 a. 1548-1569)   tenor
  Houdemont, Arnold (a. 1603-1604)   tenor
  Hueber, Thomas (a. 1577-1583)   bass
  Hugk, Christian (a. 1595-1612)   bass
  Janesch, Adam (a. 1619)   instrumentalist
  Kammerm, Carl Luyton (a. 1576-1581)   Geiger oder Musici
  Kellner, Lorenz (a. 1559-1560)   Knabensanger
  Ketterle, Georg (d. 1602 a. 1595-1602)   violin
  Kheller, Mart (a. 1619)   instrumentalist
  Khlepauer, Wolf (d. 1687 a. 1670-1687)   instrumentalist
  Khlingler, Johann (d. 1619 a. 1613-1619)   Altist
  Khniel, Karl (a. 1646-1658)   Altsanger
  Kholb, Heinrich (a. 1611-1620)   Hoftrompeter
  Khrall, Christoph (a. 1546-1564)   organ
  Khuess, Georg (a. 1594-1612)   bass
  Khugler, Burkart (a. 1640-1683)   violin
  Khugler, Ign Leop (a. 1674-1686)   instrumentalist
  Krembser, Nic (a. 1670-1679)   instrumentalist
  Kreybich, Franz (a. 1738-1762)   trumpet
  Kreyczer, Johann (a. 1611-1619)   Altist
  Kueffel, Franz (a. 1741-1754)   trumpet
  Lafontaine, Wilhelm (d. 1582 a. 1570-1582)   tenor
  Lampodinger, Joh (d. 1595 a. 1593-1595)   Discantisten
  Langhanns, Jacob (a. 1609-1619)   tenor
  Langhanns, Thomas (a. 1602-1611)   bass
  Lara, Martin (a. 1577-1612)   Discantisten
  Laurenzi, Domenico (a. 1672-1684)   soprano
  Lebrun, Wilh (a. 1564-1566)   Altist
  Lefebure, Bonaventura (a. 1564-1612 active: 1577-1585)   Altist
  Lefebure, Nicolas (d. 1575 a. 1564-1575)   Discantisten
  Legat, Andres (a. 1545-1549)   Knabensanger
  Legrand, Petrus (a. 1554-1557)   Knabensanger, tenor
  Leiser, Jos (a. 1767-1770)   tenor
  Lemmens, Hans (a. 1594-1599)   organ
  Lesma, Ang Mar (d. 1692 a. 1669-1692)   bass
  Libano, Leopold (d. 1754 a. 1721-1754)   violin
  Libere, Joh (a. 1559-1564)   Knabensanger, bass
  Libermens, Johann (d. 1582 a. 1576-1582)   Cantoreiknaben-Praeceptor
  Liebhart, Gregor (a. 1544-1554)   Knabensanger, bass
  Lippius, Johann Arnold (a. 1607-1619)   tenor
  Lopez, Peter (a. 1585-1590)   Discantisten
  Loringkhofer, Eitel Friedrich (a. 1608-1619)   bass
  Losse, Joh (a. 1546-1547)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Losser, Steph (a. 1557-1564)   Knabensanger
  Lotinus, Johann (d. 1598 a. 1570-1598)   Cantoreiknaben-Praeceptor, Musiker
  Luis, Johann (d. 1567 a. 1559-1567)   Knabensanger, bass
  Luython, Carl (b. 1557 d. 1620)   composer, organ
  Mader, Hieron (d. 1588 a. 1582-1588)   tenor
  Maessens, Pieter (b. 1505 d. 1563)   composer
  Mager, Sigm (a. 1548-1564)   Knabensanger, bass
  Maggio, Carl Francesco (d. 1682 a. 1676-1682)   bassist, basso
  Maillard, Anton (d. 1755 a. 1733-1740)   Fagott
  Malegis, Nic (a. 1564-1567)   bassist
  Malengreaw, Clement (a. 1567-1568)   Altist
  Malonius, Johannes (a. 1607-1609)   Altist
  Manuzzi, Jul (a. 1653-1657)   composer
  Maravius, Aug (d. 1568 a. 1564-1568)   bassist
  Marcelli, Marc (a. 1637-1657)   composer, Musiker
  Marchetti, Domenico (a. 1639-1671)   Altist, musicista
  Marchia, Rainaldo (a. 1564-1576)   tenor
  Marchosini, Angelo M. (a. 1654-1657)   soprano
  Margiarotti, Giro (a. 1662-1684)   instrumentalist
  Marsier, Melchior Johann (d. 1575)   bass
  Martin, Gerh (d. 1580~ a. 1564-1583)   Altist
  Martin, Joh (a. 1637-1645)   bass
  Massino, Thomas (a. 1599-1608)   Cantoreiknaben-Praeceptor
  Massucci, Antonio (a. 1649-1651 active: 1651-1657)   tenor
  Mathei, Ysbrandt (a. 1546)   Knabensanger
  Mathioli, Jul (a. 1637-1638)   bass
  Maufs, Adrian (a. 1563-1564)   bass
  Maulde, Martinus (a. 1553-1558)   Knabensanger, altist
  Mayr, Balth (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Mayr, Felix (a. 1598-1600)   Altist
  Mazzella, Niccolo (b. 1647 d. 1718 a. 1665-1684)   tenor
  Mechthold, Niclas (a. 1601-1611)   bass
  Meehtold, Nicol (d. 1611 a. 1593-1611)   bass
  Melli, Pietro Paolo (a. 1616-1620)   composer, lute
  Mengaezi, Franz (a. 1600-1619)   Altist
  Merlo, Mich Aug (a. 1590)   Altist
  Michaelis, Simon (a. 1564-1566)   tenor
  Michel, Philibert (d. 1598 a. 1581-1598)   tenor, timbalier
  Mondondon, Jac. Fil Ferrari (a. 1637-1657)   Altist
  Monseriso, Gius (a. 1741-1749)   soprano
  Monte, Aegid (a. 1564-1566)   Altist
  Monte, Philippe (b. 1521 d. 1603)   composer, Domherr
  Monteriso, Giuseppe (a. 1716-1769)   soprano
  Monticelli, Angelo Maria (b. -1715 d. 1764)   cantante, castrato soprano
  Moser, Joseph (d. 1750 a. 1726-1750)   bass
  Mosi, Wernh (a. 1619)   instrumentalist
  Mosto, Bernh (a. 1614-1616)   Kammermusiker
  Mosto, Marcantonio (a. 1603-1612)   Kammermusikus, instrumentalist
  Motta, Daniele (d. 1590 a. 1564-1590)   tenor
  Mouill, Erasm (a. 1569-1575)   bass
  Moyny, Noe (a. 1564-1572)   Altist
  Muffat, Gottlieb Theophil (b. 1690 d. 1770)   composer, organ
  Muffat, Joh Ernst (d. 1746 a. 1741-1746)   violin
  Mulen, Wilhelm (d. 1598 a. 1564-1598)   Altist
  Muratori, Giacomo (d. 1680 a. 1662-1680)   bass
  Nagiera, Peter (d. 1641 a. 1637-1641)   soprano
  Nasera, Peter (a. 1597-1619)   Discantisten
  Naubach, Joh (a. 1637-1645)   tenor
  Navarra, Franz (a. 1586-1587)   Discantisten
  Negro, Pietro (a. 1619)   Kapellsanger
  Neidlinger, Paul (a. 1654-1669)   organ
  Niedermair, Kaspar (d. 1606 a. 1582-1606)   bassist
  Niedermayr, Joh (d. 1641 a. 1637-1641)   bass
  Nisio, G. (a. 1650-1657)   bassist
  Nuub, Georg (d. 1661 a. 1637-1661)   composer
  Nyekerche, Thom Hueberv (a. 1567-1583)   bass
  Ochoa, Hieron (a. 1585-1587)   Discantisten
  Orologio, Alessandro (b. 1550 d. 1633)   composer, Komponist
  Orsini, Gaet [Caj] (d. 1750 a. 1699-1750)   Altist
  Ossasco, Ottavio (a. 1637-1640)   soprano
  Ostresio, Georg (a. 1657-1669)   soprano
  Oswaldus, Aegidius (a. 1553-1557)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Pagani, Ferdinand Friedrich (a. 1639)   composer
  Paganini, Paolo (a. 1619)   Kapellsanger
  Paggioli, Balth (a. 1637-1658)   Altist
  Pallotta, Matteo (b. 1689 d. 1758 a. 1733-1758)   composer
  Pamer, Lorenz (a. 1559-1560)   Kapellsanger
  Pancotti, Antonio (b. 1635 d. 1709 a. 1660)   Altist, contralto
  Pane, Domenico (d. 1694 a. 1650-1687)   composer, singer
  Paner, Fol Fr. (a. 1657-1662)   instrumentalist
  Paner, Tobias Fr. (a. 1654-1662)   instrumentalist
  Paradiess, Jac (a. 1637)   composer
  Paradis, Jacob (a. 1619-1637)   instrumentalist
  Paradiss, Hanns (a. 1567-1568)   Altist
  Paus, Jac (a. 1553-1564)   organ
  Payer, Christian (d. 1759 a. 1720-1759)   tenor
  Perger, Georg (a. 1653-1658)   Altist
  Perger, Hanns (a. 1573-1596)   organ
  Perger, Martin (a. 1544-1549)   Knabensanger
  Perkmann, Christoph (d. 1606 a. 1588-1606)   tenor
  Pernember, Franz Karl (d. 1754 a. 1727-1740)   violin
  Pernoys, Bald (a. 1554)   Knabensanger, altist
  Pernstainer, Balthasar (d. 1641 a. 1619)   instrumentalist, Hoftrompeter
  Perroni, Anna (a. 1741-1760)   singer
  Perroni, Giov (d. 1748 a. 1721-1740)   cello
  Perti, Marc'Antonio (d. 1741 a. 1721-1740)   bass, viola da gamba
  Pettmann, Theresia (a. 1756-1764)   singer
  Phahernius, Marcus (a. 1564)   Knabensanger
  Phendl, Sigmund (a. 1544)   Knabensanger
  Piani, Jos Ant (a. 1741-1760)   violin
  Piani, Tomaso (d. 1760 a. 1717-1740)   violin
  Pica, Sebast (a. 1595-1596)   bass
  Piccolini, Pet (a. 1637)   bass
  Pichlmayr, Georg (a. 1637-1638)   tenor
  Pickhl, Virgil (a. 1637-1645)   bass
  Piellacher, Ignaz Leopold (a. 1741-1750)   bassist
  Pinello di Ghirardi, Giovanni Battista (b. 1544 d. 1587)   composer, singer
  Pirnsteiner, Balth (d. 1641 a. 1619)   instrumentalist
  Pistorini, Balth (a. 1657-1660)   bass
  Plaichshirn, Georg (a. 1602-1615)   bass
  Platzer, Joh Albr (d. 1641 a. 1637-1641)   organ
  Platzer, Matthias (a. 1613-1618)   organ
  Platzer, Seb (a. 1641-1645)   composer
  Plouvier, Aegid (a. 1564-1601)   tenor
  Pluuier, Joh (a. 1564-1570)   Cantoreiknaben-Praeceptor
  Pock, Anton (d. 1766 a. 1725-1763)   bass
  Pockh, Ulrich (a. 1544)   Knabensanger
  Pockhstaller, Rupr (a. 1619)   instrumentalist
  Podenstein, Thomas (a. 1600-1619)   organ
  Poglietti, Alessandro (b. CAD2> d. 1683)   composer, organ
  Ponte, Adam (a. 1564)   Kapellsanger, composer
  Ponte, Paul (a. 1637-1645)   cello, Harfenist
  Porro, Christoph (a. 1590-1594)   bass
  Posser, Paul (a. 1619)   Kapellsanger
  Postau, John (a. 1548)   Knabensanger
  Pottuf, Christoph (a. 1606-1612)   tenor
  Prandi, Christian (d. 1592 a. 1580-1592)   Altist
  Prantner, Elias (a. 1640-1642)   bass
  Prantner, Johann Ludwig (a. 1619 active: 1637)   Kapellsanger, altist
  Prantner, Ludw (a. 1637-1639)   Altist
  Prauier, Joh (d. 1567 a. 1564-1567)   tenor
  Praun, Christian (d. 1772 a. 1715-1764)   bass
  Predieri, Luca Antonio (b. 1688)   composer, compositore
  Preyss, Joh (d. 1652 a. 1637-1652)   composer
  Prioli, Johann (d. 1629 a. 1619-1629)   Kapelmeister
  Procerati, Carlo (a. 1646-1652)   soprano
  Proglie (a. 1657-1662)   soprano
  Proglio, Domen (a. 1650-1662)   soprano
  Prost, Mich (a. 1592-1602)   tenor
  Prugg, Jacob (a. 1573-1576)   Altist
  Puckl, Paul (d. 1688 a. 1650-1688)   violin
  Puechl, Georg (a. 1544-1548)   Knabensanger
  Puehler, Hanns (a. 1557-1564)   Knabensanger
  Purk, Wenzel (d. 1763 a. 1739-1763)   organ
  Putter, Pet (a. 1553-1560)   Knabensanger, tenor
  Raickenroy, Kaspar (a. 1607-1612)   organ
  Rainer, Franz (a. 1665-1668)   instrumentalist
  Rainer, Heinr (a. 1564-1566)   tenor
  Rajola, Ant (a. 1721-1740)   cello
  Ramirez, Hieron (a. 1577-1587)   Altist
  Rauch, Mich (a. 1664-1697)   instrumentalist
  Rausch, Math (a. 1637-1647)   composer
  Rausch, Paul (d. 1641 a. 1619-1641)   instrumentalist
  Rauter, Georg (a. 1548-1564)   Knabensanger, bass
  Rauzzino, Pietro (a. 1756-1771)   Altist
  Rauzzino, Pietro (a. 1741-1755)   altist, soprano
  Regis, John (a. 1548-1549)   Knabensanger
  Regnart, Jacob (a. 1564-1582)   tenor
  Reinhardt, Johann Franz (b. -1714 d. 1761)   violin
  Reinhardt, Karl Mathias (b. -1711 d. 1767)   organ, composer
  Reithenberger, Ben (d. 1708 a. 1678-1705)   cornet
  Ressler, Leop (d. 1692 a. 1659-1692)   instrumentalist
  Reutter, Georg [Johann Adam Joseph Karl Georg] (b. 1708 d. 1772)   composer, organ
  Reutter, Therese (a. 1741-1770)   singer
  Reyer, Thom (a. 1563-1564)   Knabensanger, Notist
  Ribera, Ant (a. 1566-1567)   Discantisten
  Riccioni, Benedetto (d. 1679 a. 1646-1679)   bass
  Richter, Anton-Karl (b. 1690 d. 1763)   composer, organ
  Riepel, Joh (a. 1571-1576)   tenor
  Riotta, Joh B. (a. 1667-1683)   instrumentalist
  Riser, Sigism (a. 1571-1592)   bass
  Rissweck, Andr (a. 1548-1549)   Knabensanger, altist
  Robert, Gerh (a. 1556-1560)   Knabensanger
  Robert, Luis (a. 1593-1594)   Altist
  Roggl, Seb (a. 1564-1593)   bass
  Romiro, Hieron (a. 1570-1587)   Altist
  Roo, Martin (a. 1602-1604)   tenor
  Rorif, Andre (a. 1595)   tenor, Tenorist
  Rosetter, Otto Joh (a. 1741-1752)   violin
  Rossi, Christoph (d. 1665 a. 1637-1665)   tenor
  Rossini, Aug (d. 1647 a. 1637-1647)   composer
  Rota, Petrus (a. 1546-1548)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Rotta, Joh (a. 1546-1564)   Knabensanger, tenor
  Rotta, Joh Bapt (a. 1640-1643)   soprano
  Rottig, Christian (d. 1764 a. 1740-1764)   cello
  Rottomundo, Domen (a. 1637-1642)   soprano
  Rubini, Hor (a. 1637-1645)   composer
  Rubini, Joh B. (d. 1643 a. 1637-1643)   composer
  Rubini, Lucia (a. 1637)  
  Rueff, Caspar (a. 1565-1570)   bass
  Ruess, Peter (a. 1546)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Rusovsky, Franz (d. 1763 a. 1726-1763)   organ
  Sabatini, Pompeo (a. 1665-1668)   soprano
  Sale, Franc (a. 1591-1599)   tenor
  Salvatore, Luca (d. 1639 a. 1619-1639)   soprano
  Salviati, Filippo (b. 1706 d. 1766 a. 1727-1766)   violin, composer
  Salzmann, Andre (a. 1601-1612)   bass
  Salzmann, Andreas (a. 1596-1612)   bass
  Sances, Ad Felice (b. 1644 d. 1711 a. 1669-1711)   bass
  Sances, Felice (a. 1649-1669)   Kapelmeister
  Sances, Joh Fel (a. 1637-1649)   tenor
  Sangdepluy, Lamprecht (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Sansoni, Joh (d. 1648 a. 1619-1648)   composer
  Sarao, Joachim (d. 1755 a. 1741-1755)   theorbo
  Sardena, Orazio (b. 1550 d. 1638 a. 1619-1638)   trumpeter, composer
  Sardina, Giuseppe (d. 1699 a. 1663-1699)   soprano
  Sarti, Benedetto (a. 1640-1662)   bass
  Sarti, Domen (d. 1679 a. 1659-1673)   soprano
  Sayve, Arnold (b. 1574 d. 1618 a. 1602-1618)   singer
  Sayve, Erasme (b. 1563 d. 1632 a. 1613-1617)   singer, composer
  Sayve, Lambert (b. 1548 d. 1614 a. 1600-1614)   composer, singer
  Sayve, Mathias (b. -1550 d. 1619 a. 1601-1619)   singer, composer
  Sayve, Mathias (b. -1580 d. 1616 a. 1603-1616)   singer, composer ?
  Scalco, Arn (a. 1564-1566)   Altist
  Scelso, Cornel (d. 1586 a. 1564-1586)   bass
  Schartlinger, Hanns (a. 1597-1612)   tenor
  Scheychensperger, Ben (a. 1582-1597)   tenor
  Schiffl, Georg (a. 1583-1584)   Altist
  Schilling, Joh Ferd (d. 1684 a. 1675-1684)   instrumentalist
  Schmelzer, Andreas Anton (b. 1653 d. 1701)   composer, violin
  Schmelzer, Johann Heinrich (b. -1623 d. 1680)   composer, violin
  Schmid, Matth (a. 1741-1750)   trumpet
  Schmidbauer, Karl (d. 1714 a. 1682-1711)   violin
  Schmidt, Barth (a. 1576)   bass
  Schmidthaimer, Sigmund (a. 1546)   Knabensanger
  Schnautz, Anton (d. 1756 a. 1710-1756)   violin
  Schnautz, Franz Peter (d. 1755 a. 1719-1755)   violin
  Schnautz, Johann (d. 1768 a. 1752-1768)   violin
  Schober, Matth (a. 1677-1693)   soprano
  Schondorfer, Phil Jac (a. 1655-1661)   composer
  Seldert, Nicol (a. 1567-1596)   Discantisten
  Senus, Andrian (a. 1543)   Cantoreiknaben-Praeceptor und Expenditor
  Signorile, Niklas (d. 1759 a. 1721-1749)   Altist
  Simonelli, Carl Ferd (a. 1640-1653)   organ
  Sinapius, Wilh (a. 1553-1558)   Knabensanger, tenor
  Singer, Mathias (a. 1567-1580)   bass
  Sinibaldi, Maurus (d. 1591 a. 1576-1591)   Geiger oder Musici
  Spinola, Hieron (a. 1564-1567)   bass
  Spork, Johan Wenzel (d. 1803 a. 1765-1774)   cello
  Stadlmann, Ignaz (d. 1753 a. 1736-1753)   violin
  Staupin, Angela (a. 1617-1618)   Kammermusikus
  Steckh, Adam (a. 1637-1645)   composer
  Steinbrucker, Ignaz (d. 1765 died: 1765 a. 1725-1762)   Posaun
  Steppa, Jacob (a. 1564-1566)   Discantisten
  Steyrer, Andrae (a. 1619)   instrumentalist
  Strael, Joh Bonif (d. 1702 a. 1670-1702)   violin
  Straels, Simon (a. 1567-1576)   bass
  Strasoldo, Ascanius (a. 1619)   Kapellsanger
  Straub, Georg (a. 1600-1619)   Altist
  Strauss, Christoph (b. -1580 d. 1631 a. 1616-1617)   composer, organ
  Summer, Oswald (a. 1553-1560)   Knabensanger, altist
  Suttermann, Math (a. 1637-1668)   composer
  Tagliaferro, Silvestro   cantore, tenor
  Tepser, Stephan (d. 1769 a. 1730-1767)   Posaun
  Thurn, Karl (a. 1559-1564 active: 1564-1565)   Knabensanger
  Tiberghem, Joh (a. 1553-1564)   Knabensanger, bass
  Tiburtius (a. 1544-1545)   Vorsinger der Cantoreiknaben
  Timmer, Joseph (b. 1696 d. 1750)   composer, violin
  Todey, Alexander (a. 1619)   organ
  Trebonsky, Kaspar (a. 1607-1612)   tenor
  Turini, Gregorio (b. 1560 d. 1600)   singer, instrumentalist
  Tuscan, Arnold (a. 1549)   Knabensanger
  Ulbrich, Anton Ignaz (b. 1706 d. 1796)   bass
  Vaet, Jacob (d. 1567 a. 1564-1567)   Obrister Kapellmeister
  Valentini, Johann (d. 1649 a. 1619-1649)   Kapelmeister
  Verdi, Pet Franc (a. 1619)   Kapellsanger
  Verdina, Pietro (b. 1600 d. 1643 a. 1634-1635)   composer, singer
  Vigasi, Anton (a. 1619)   instrumentalist
  Vigasi, Jacob (a. 1619)   instrumentalist
  Viizio, Mich Ang (a. 1619)   Kapellsanger
  Vischer, Johann Albrecht (a. 1610-1619)   bass, Hofkaplan
  Vismari, Fil (a. 1650-1683)   soprano
  Voda, Hanns (a. 1545)   Knabensanger
  Vreuen, Lampr (a. 1560-1600)   bass
  Waertere, Bernhardv (a. 1564-1566)   Knabensanger
  Wagenhuber, Andr (d. 1701 a. 1670-1701)   trumpet
  Wagenseil, Georg Christoph (b. 1715 d. 1777)   composer, keyboard
  Wagner, Christoph (a. 1611-1619)   Altist
  Wagner, Hanns (a. 1605-1606)   Altist
  Wagner, Joh (a. 1670)   Altist
  Wagner, Joh B. (a. 1669-1678)   instrumentalist
  Wagon, Georg (d. 1567 a. 1564-1567)   Altist
  Waitmann, Andreas (a. 1548-1564)   Knabensanger, bass
  Wanner, Jacob (d. 1614 a. 1601-1614)   Discantist
  Wanzel, Primus (a. 1564)   Knabensanger
  Wautters, Jesse (a. 1564)   Knabensanger
  Weidlich, Ferd (d. 1758 a. 1745-1749)   trumpet
  Weittenauer, Jul (a. 1637-1645)   composer
  Werndle, Anton (d. 1754 a. 1733-1754)   organ
  Westinzer, Rud (a. 1656-1657)   composer
  Widmayr, Steph (a. 1588-1589)   bass
  Widtmann, Andreas (d. 1767 a. 1721-1767)   oboe
  Wildenhan, Joh Jac (d. 1679 a. 1672-1679)   instrumentalist
  Winde, Paul (d. 1590~ a. 1570-1596)   organ
  Wine, Joh (a. 1549-1560)   Knabensanger, bass
  Wocher, Zacharias (a. 1619)   Kapellsanger
  Wolf, Georg (a. 1669-1670)   instrumentalist
  Woller, Jac Jos (a. 1736-1748)   violin
  Woschitka, Tob (d. 1752 a. 1721-1752)   Fagott
  Zampi, Ludwig (a. 1569)   Zinkenblaser
  Zanchi, Liberale (b. 1570 d. 1621)   composer, madrigalista
  Zannotti, Camillo (a. 1586-1591)  
  Zappa, Domen (a. 1573-1582)   Zinkenblaser
  Zebinger, Georg (a. 1563-1564)   Knabensanger
  Ziller, Bernard (d. 1743 a. 1721-1743)   violin
  Zimmermann, Georg (a. 1619)   instrumentalist
  Ziss, Andr Joh (d. 1755 a. 1746-1754)   musician

(c) 2023. Frank Greene. All rights reserved.