Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1989

Ostpreussischen Komponisten des 20. Jahrhunderts

p. 132 In:
Kessler, Franz
Schwarz, Werner
Scheunchen, Helmut
Musikgeschichte Pommerns, Westpreussens, Ostpreussens und der baltischen Lande
[von] Werner Schwarz, Franz Kessler, Helmut Scheunchen
Dulmen: Laumann, 1989, 189 p.


The above item has biographical information on:

  Baussnern, Dietrich (b. 1928 d. 1980)   Kantor, organ
  Besch, Otto (b. 1885 d. 1966)   music editor
  Blarr, Oskar Gottlieb (b. 1934)   organ, composer
  Brust, Herbert Waldemar Otto (b. 1900 d. 1968)   composer
  Deutschmann, Gerhard (b. 1933)   composer
  Drwenski, Walter (b. 1898 d. 1959)   composer, Dirigent
  Gulbins, Max (b. 1862 d. 1932)   conductor, organ
  Guttler, Hermann (b. 1887 d. 1963)   composer, writer on music
  Kroll, Erwin (b. 1886 d. 1976)   writer on music, administrator
  Laurishkus, Max (b. 1876)   cembalo, composer
  Schliepe, Ernst Heinrich (b. 1893 d. 1961)   composer
  Tiessen, Heinz (b. 1887 d. 1971)   composer, Dirigent
  Welter, Friedrich (b. 1900 d. 1984)   composer

(c) 2018. Frank Greene. All rights reserved.