Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1873

Nachtrage

p. 194 In:
d'Elvert, Christian / Ritter
Geschichte der Musik in Mahren und Oesterr.-Schlesien
Mit Rucksicht auf die allgemeine, bohmische und osterreichische Musik-Geschichte
Brunn: In Commission der Buchhandlung von C. Winiker, 1873, 258 p.


The above item has biographical information on:

  Albrecht, Franz Xaver Wilhelm (b. 1663 a. 1692-1730)   organ
  Andre, Christian Karl (b. 1763 d. 1831)   teacher
  Batka, Evermodus Eduardus (a. 1846)   composer
  Benesch, August  
  Beneschowsky, Johann (a. 1602)   bell founder
  Blumenthal, Josef (b. 1782 d. 1856)   guitar, violin
  Diwisch (a. 1730)  
  Fiby, Heinrich (b. 1834 d. 1917)   composer
  Finger, Gottfried (b. 1660 d. 1730 a. 1685-1702)   composer, instrumentalist
  Forchtgott, Ernst   composer
  Franckel, Berthold (b. 1810)   theater director
  Friedrich von Husen (b. 1150 d. 1190)  
  Fugerl, Joseph (b. 1775)  
  Hubsch, Johann Baptist (b. 1764 d. 1815)   bass, actor
  Kunert, Moric (b. 1803 d. 1861)   organ
  Pillhatsch, Dominik (b. 1785 d. 1866)  
  Potrzebka, Lukas (d. 1690)   singer
  Seidl, Ferdinand (b. 1831)   piano, Musiklehrer
  Spurny (a. 1845)  
  Strauschal, Bernard (a. 1767)  
  Streit, Eduard (b. 1808)   organ, Tonkunstler
  Strenc, Johann (a. 1617)  
  Strnischte, Serlak Johann von Zepomuk (b. 1784)   violin, singer
  Waldmuller, Ferdinand (b. 1816 d. 1885)   piano, composer
  Wickenhauser, Ernst (b. 1827)   piano
  Wudischowsky, Adolf (b. 1817)   Kapelmeister
  Zawersky, Martin Philadelphus (d. 1592)  

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.