Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1913

Aanvullingen

after page 201 In:
Letzer, J.H.
Muzikaal Nederland. 1850-1910. Bio-bibliographisch woordenboek van Nederlandsche toonkunstenaars en toonkunstenaressen
Alsmede van schrijvers en schrijfsters op muziek-literarisch gebied
2. uitgaaf met aanvullingen en verbeteringen.
Utrecht: J. L. Beijers, 1913


The above item has biographical information on:

  Abas, Ph. (a. 1911)  
  Acquoy, Johannes Gerhardus Rijk (b. 1829 d. 1896)  
  Andriessen, H.F. (a. 1905)  
  Andriessen, V.H. (a. 1897)  
  Berg, C. (b. 1881)  
  Beuge, A.M. (b. 1859)  
  Biene, August (b. 1850 d. 1913)   actor, composer
  Boer, R.C.  
  Bohringer, Johann Andreas (b. 1834 d. 1911)  
  Broek, Johan  
  Broek-Landre, Jeanne Adelaide Sophie (a. 1888)  
  Bruin, A. (b. 1839 d. 1910)  
  Consten, Joseph (b. 1876)  
  Cornelissen, Willem Petrus (d. 1913)  
  Culp, Sichard  
  Dalen, Hugo (b. 1888 d. 1967)   violin, writer
  Dam, G. John. (b. 1855)  
  Damman, Constant (d. 1904)  
  Defesche, Johannes (b. 1847 d. 1913)  
  Dresselaars, Leonardus (b. 1853)  
  Dunkler, Francois (b. 1779 d. 1862)   Militarkapellmeister
  Fiedler, Heinrich (b. 1877)  
  Gastman, Ca. F. (b. 1888)  
  Gebhardt, B.H. (d. 1911)   composer
  Gerritse, L.J. (b. 1874)  
  Glas, Jan Roelof (b. 1879 d. 1972)   military musician, composer
  Gullen, J.A. (a. 1910)  
  Herckenrath, Louis (b. 1882)  
  Holm, Lydia (a. 1909)  
  Ijzer, Clara   Violine
  Jansen, Alfons (b. 1889)  
  Jong, J. (b. 1911)  
  Keereweer, W. (b. 1871)  
  Kleine, G.C. (b. 1833 d. 1912)  
  Koch, H. (b. 1841)  
  Koeberg, Frits Ehrhardt Adrian (b. 1876 d. 1961)   composer, Dirigent
  Landre, Marie (b. 1877)  
  Leeuwen, Herman J. (a. 1897)  
  Ludewig, Ernest Adolf (b. 1853 d. 1911)  
  Moossdorff, Friedrich Ernst (b. 1840 d. 1911)  
  Noach, S. (b. 1880)  
  Oomes, J. (b. 1862)  
  Oomes, P.J. (a. 1911)  
  Reder, Jan (b. 1872)   baritone, chanteur
  Samuels, B.E.  
  Scholtens, W.H. (b. 1876)  
  Sillem, Jerome Alexander (d. 1912)  
  Sol, Jan (b. 1872)   bass, concert singer
  Son, Harry (b. 1880)  
  Stad, Benjamin (b. 1885)   conductor, teacher
  Stille, J.H.A. (b. 1826 d. 1901)  
  Stoetzer, A.J. (b. 1836)  
  Stronck, Richard (b. 1862)  
  Vries, H.W. (b. 1902)   flute
  Wamel, P. van Fh. (b. 1871)  
  Waterman, Adolf (b. 1886)  
  Wilhelmus, Henri (b. 1888)  
  Wolf, C. (a. 1899)  
  Wolff, Gerard Abraham (b. 1837 d. 1910)  
  Wolff, Netti Martin (b. 1884)  
  Zimmerman, Louis (b. 1873)  
  Zonderland, Willem (b. 1884)  
  Zutphen, Jac. F. (b. 1848 d. 1904)  

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.