Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 undated

Judisches Lexikon
Berlin


The above item has biographical information on:

  Abrass, Joshua (Osias) (b. 1820 d. 1884)   Kantor, composer
  Baer, Abraham (b. 1832 d. 1894)   musician
  Baum, Oskar   musicologist, writer on music
  Berggrun, Heinrich   cantor
  Bernstein, Nicolai Dawidowitch   musicologist, writer on music
  Bienstock, Heinrich (b. 1894 d. 1918)   composer
  Breslaur, Emil (b. 1836 d. 1899)   composer, writer on music
  Consolo, Frederico (b. 1841 d. 1906)   violin, piano
  Decsey, Ernest (Heinrich Franz) (b. 1870 d. 1941)   critic, author
  Dreyschock, Alexander (b. 1818 d. 1869)   virtuso pianist, composer
  Ehrenkranz, Benjamin Wolf [Wolwel Zbarazer]   klezmorim/badhonim
  Einstein, Alfred (b. 1880 d. 1952)   musicologist
  Ettinger, Max (b. 1874 d. 1951)   composer, conductor
  Fabisch, Heinrich   cantor
  Feinberg, Samuil Yevgenyevich (b. 1890 d. 1962)   piano, composer
  Friedmann, Aron (b. 1855 d. 1936)   composer
  Gerovitsch, Eliezer Mordecai (b. 1844 d. 1914)   Kantor, composer
  Goldstein, Josef (b. 1838 d. 1899)   Oberkantor, Musiker
  Halphen, Fernand Gustave (b. 1872 d. 1918)   composer
  Herz, Henri (b. 1803 d. ?)   compositore, pianista
  Heymann, Isaac   cantor
  Hollaender, Victor (b. 1866 d. 1940)   composer, conductor
  Istel, Edgar (b. 1880 d. 1948)   musicologist, composer
  Jadlowker, Hermann (b. 1877 d. 1953)   composer, Sanger
  Japhet, Israel Meyer (b. 1818 d. 1892)   choir master, teacher
  Kestenberg, Leo (b. 1882 d. 1962)   Klavier, music educator
  Lendvai, Erwin   composer
  Loewengard, Max Julius (b. 1860 d. 1915)   musicologist, composer
  Margulies, Berl [Berl Broder]   klezmorim/badhonim
  Polgar, Alfred  
  Schenker, Heinrich (b. 1868 d. 1935)   theorist, Komponist
  Schmuller, Alexander (b. 1880 d. 1933)   violin, Violine
  Schorr, Friedrich (b. 1888 d. 1953)   baritone, bass-baritone
  Schreiber, Adolf (b. 1883 d. 1920)   composer
  Schulhoff, Ervin (b. 1894 d. 1942)   composer, compositore
  Schulhoff, Julius (b. 1825)   piano, piccolo
  Schwarz, Joseph (b. 1880 d. 1926)   baritone, interprete
  Serkin, Rudolf (b. 1903 d. 1991)   interprete, Klavier
  Singer, Joseph (b. 1841 d. 1911)   Kantor, writer
  Specht, Richard (b. 1870 d. 1932)   writer on music, critic
  Spoliansky, Mischa (b. 1898 d. 1985)   composer, piano
  Stern, Julius (b. 1820 d. 1883)   conductor
  Strakosch, Moritz (b. 1825 d. 1887)   piano, impresario
  Straus, Oscar (Nathan) (b. 1870 d. 1954)   author, composer
  Taube, Michael (b. 1890 d. 1972)   conductor, Dirigent
  Tennenbaum, Jakob   cantor
  Toch, Ernst (b. 1887 d. 1964)   composer, compositore
  Wallerstein, Moritz   cantor
  Wasserzug, Chaim   cantor
  Weill, Kurt (Julian) (b. 1900 d. 1950)   author, composer
  Weinberger, Jaromir (b. 1896 d. 1967)   composer, Komponist
  Weintraub, Hirsch (b. 1811 d. 1881)   Kantor, composer
  Wellesz, Egon (Joseph) (b. 1885 d. 1974)   composer, musicologist
  Wolfsohn, Juliusz (b. 1880 d. 1944)   piano, composer
  Zepler, Bogumil (b. 1858 d. 1919)   composer
  Zivi, Hermann (b. 1867)  

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.