Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1988

Schwarz, Werner
Pommersche Musikgeschichte : historischer Uberblick und Lebensbilder
Von Werner Schwarz
Teil I: Historischer Uberblick
Wien: Bohlau Verlag, 1988, 308 p.


The above item has biographical information on:

  Bartz, Johannes (b. 1848 d. 1933)   organ, conductor
  Beschnitt, Johs (b. 1825 d. 1880)   Kantor, Musiker
  Bose, Fritz (b. 1906 d. 1975)   musicologist
  Falk, Siegfried Wilhelm (b. 1911)   conductor, composer
  Freytag, Werner (b. 1907)   musicologist
  Friedland, Martin (b. 1881 d. 1944)   writer on music, editor
  Gebeschus, Ida (b. 1848 d. 1903)   writer on music
  Goltzsch, Otto Theodul (b. 1842 a. 1866-1878)   Kantor, organ
  Goslich, Siegfried (b. 1911)   conductor, Dirigent
  Graunke, Kurt Karl (b. 1915)   conductor, Dirigent
  Hasert, Rudolf (b. 1826 d. 1877)   composer
  Haupt, Karl August (b. 1810 d. 1891)   composer, organ
  Hensel, Walther (b. 1887 d. 1956)   composer
  Hufeld, Arno (b. 1903 d. 1960)   organ, composer
  Jacobi, Wolfgang (b. 1894 d. 1972)   composer, Komponist
  Jacobsthal, Gustav (b. 1845 d. 1912)   musicologist
  Jessel, Leon (b. 1871 d. 1942)   Kapellmeister, composer
  Kistenmacher, Arthur (b. 1882 d. 1965)   composer, tenor
  Kleist, Friedrich (b. 1900 d. 1978)   composer
  Kosleck, Julius (b. 1825 d. 1905)   trumpeter, composer
  Kossmaly, Karl (b. 1812 d. 1893)   composer
  Krause, Eduard (b. 1837 d. 1892)   piano, composer
  Lau, Heinz (b. 1925 d. 1975)   composer
  Majewski, Hans Martin (b. 1911)   composer, conductor
  Manns, August Friedrich (b. 1825 d. 1907)   conductor
  Matzerath, Otto (b. 1914 d. 1963)   conductor, direttore d'orchestre
  Mayer, Emilie (b. 1821 d. 1883)   piano, composer
  Nicolai, Otto [Carl Otto Ehrenfried] (b. 1810 d. 1849)   composer, conductor
  Nipkow, Karl (b. 1859 a. 1885-1898)   organ
  Parlow, Albert (b. 1824 d. 1888)   composer, Koniglicher Musikdirektor
  Preussner, Eberhard (b. 1899 d. 1964)   music educator, writer on music
  Prill, Emil (b. 1867 d. 1940)   flute, composer
  Puchelt, Gerhard (b. 1913)   Klavier, piano
  Reger, Max [Johann Baptist Joseph Maximilian] (b. 1873 a. 1904)   composer, compositeur
  Riemenschneider, Georg (b. 1848 d. 1913)   composer
  Rohloff, Ernst Franz (b. 1884 d. 1947)   composer
  Rohloff, Gertrud (b. 1884)   violin
  Rohloff, Hans (b. 1868)   organ
  Rohloff, Hermann (b. 1875)   teacher, conductor
  Rohloff, Max (b. 1877 d. 1955)   composer
  Rossler, Ernst Karl (b. 1909 d. 1980)   composer
  Rother, Artur (Martin) (b. 1885 d. 1972)   conductor, composer
  Rudnick, Wilhelm (b. 1850 d. 1927)   organ, composer
  Ruhnke, Martin (b. 1921)   musicologist
  Sannemuller, Gerd (b. 1917)   musicologist
  Sannemuller, Horst (b. 1918)   violin
  Scheunemann, Max (b. 1881 d. 1965)   piano, composer
  Segler, Helmut (b. 1914 d. 1992)   teacher
  Stahmer, Klaus Hinrich (b. 1941)   cello, composer
  Steglich, Rudolf (b. 1886 d. 1976)   musicologist
  Sydow, Kurt (b. 1908 d. 1981)   composer
  Teike, Carl (Albert Hermann) (b. 1864 d. 1922)   composer, Hoboist
  Wagner, August (b. 1816 d. 1894)   music director, composer
  Wangemann, Otto (b. 1848 a. 1878-1885)   Kantor, organ
  Wangemann, Theodor Eduard (b. 1802 d. 1862)   organ
  Westphal, Kurt (Erich) (b. 1904 d. 1978)   music director, critic
  Zenke, Paul Emil Franz (b. 1885)   choir conductor

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.