Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1961

Simbriger, Heinrich
Werkkatalog zeitgenossischer Komponisten aus den deutschen Ostgebieten
Esslingen/Neckar: Kunstlergilde, 1961, 151 p.
       Note: 1. Erganzungsband


The above item has biographical information on:

  Baeker, Ernst (b. 1866 d. 1942)   piano, composer
  Bammer, Johannes (b. 1888)   composer
  Besch, Otto (b. 1885 d. 1966)   music editor
  Bialas, Gunther (b. 1907 d. 1992)   musicologist, composer
  Blacher, Boris (b. 1903)   composer, Dirigent
  Bojanovsky, Rudolf (b. 1912)   composer
  Bromse, Peter Georg Heinrich (b. 1912)   music historian, composer
  Burghardt, Hans Georg (b. 1909)   composer
  Denhoff, Joachim (b. 1924)   composer
  Dombrowski, Hans Maria (b. 1897 d. 1977)   composer
  Drischner, Max (b. 1891 d. 1971)   church musician, composer
  Ecklebe, Alexander (b. 1904 d. 1983)   organ, composer
  Enders, Anton (b. 1923)   composer
  Erdmann, Eduard Paul Ernst (b. 1896 d. 1958)   piano, composer
  Feix, Otto (b. 1890)   composer
  Finke, Fidelio Fritz (b. 1891 d. 1968)   composer, Komponist
  Gabriel, Richard (b. 1874 d. 1960)   composer
  Haas, Hermann (b. 1892)   composer
  Halaczinsky, Rudolf (b. 1920)   composer
  Hanisch, Eduard (b. 1908)   composer
  Heiduczek, Alois (b. 1904)   organ, composer
  Herzog, Paul (b. 1890)   composer
  Jentsch, Walter (b. 1900 d. 1978)   composer
  Josewski, Erwin Wilhelm (b. 1894)   composer
  Kaleschke, Karl (b. 1926)   composer
  Kannenberg, Elfriede (b. 1888)   composer
  Karkoschka, Erhard (b. 1923)   composer, Komposition
  Kleist, Friedrich (b. 1900 d. 1978)   composer
  Kobeck, Paul Johann (b. 1891)   Domkapellmeister, composer
  Koenenkamp, Rheinhold (b. 1883)   tenor, choir master
  Komma, Karl Michael (b. 1913)   musicologist, organ
  Kroll, Erwin (b. 1886 d. 1976)   writer on music, administrator
  Kuhnel, Emil (b. 1881 d. 1971)   composer
  Langer, Hans Klaus (b. 1903)   composer
  Leberl, Rudolf (b. 1884 d. 1952)   composer
  Lubrich, Fritz (b. 1888 d. 1971)   conductor, organ
  Lutschewitz, Martin (b. 1922)   composer
  Mach, Constantin (b. 1915)   composer
  Majewski, Hans Martin (b. 1911)   composer, conductor
  Marcus, Hellmut (b. 1906)   composer
  Mareczek, Fritz (b. 1910)   composer, conductor
  Metzler, Friedrich (b. 1910 d. 1979)   composer
  Nick, Edmund (Josef) (b. 1891 d. 1974)   composer, critic
  Osterreicher, Wilhelm Otto (b. 1906)   composer
  Otte, Hans (Gunther Franz) (b. 1926)   composer, Komponist
  Paetsch, Alfred Waldemar (b. 1902)   composer
  Pander, Oskar (b. 1883 d. 1968)   composer, critic
  Quiel, Hildegard (Mathilde Elisabeth) (b. 1888 d. 1971)   composer
  Quoika, Rudolf (b. 1897 d. 1972)   composer, writer
  Rietz, Johannes (b. 1905)   composer
  Rohsler-Grassmuck, Friederike   composer
  Roscher, Franz (b. 1898 d. 1956)   composer
  Roscher, Wolfgang (b. 1927)   composer
  Rossler, Ernst Karl (b. 1909 d. 1980)   composer
  Scheel, Georg Reinhard (b. 1901)   composer
  Scheunemann, Max (b. 1881 d. 1965)   piano, composer
  Schliepe, Ernst Heinrich (b. 1893 d. 1961)   composer
  Schubert, Heino (b. 1928)   composer
  Seidel, Fritz Georg Johannes (b. 1890)   string instrument, composer
  Simbriger, Heinrich (b. 1903)   composer, musicologist
  Stogbauer, Isidor (b. 1883 d. 1966)   composer
  Strecke, Gerhard Werner (b. 1890 d. 1968)   composer
  Stroer, Hans (b. 1919)   composer, choir master
  Teschner, Gottlieb (b. 1877)   composer
  Tiessen, Heinz (b. 1887 d. 1971)   composer, Dirigent
  Ulmann, Hellmuth (b. 1913)   composer, Dirigent
  Vardy, Sigrid (b. 1910)   composer
  Vogt, Hans (b. 1911 d. 1992)   composer, teacher
  Wapenhensch, Wilhelm (b. 1899 d. 1964)   composer
  Westerman, Gerhart (b. 1894 d. 1963)   composer
  Wilhelm, Herbert (b. 1916)   composer
  Winterberg, Hans (b. 1901)   composer
  Wizina, Josef (b. 1890 d. 1966)   composer
  Zehm, Friedrich (b. 1923)   composer
  Ziemann, Paul Joseph (b. 1906)   composer

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.