Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1948

Brauner, Rudolph Franz
Osterreichs neue Musik
Ein Wegweiser und Uberblick fur den Musikfreund
Wien: Bruder Hollinek, 1948


The above item has biographical information on:

  Adorno, Theodor Wiesengrund (b. 1903 d. 1969)   Komposition, social philosopher
  Angerer, Paul (b. 1927)   conductor, direttore d'orchestra
  Apostel, Hans Erich (b. 1901 d. 1972)   composer, musicisti
  Bach, David (b. 1874 d. 1947)   writer, critic
  Bach, Maria Emilie Freiin (b. 1896 d. 1978)   composer
  Berger, Theodor (b. 1905 d. 1992)   composer
  Binkau, Guido (b. 1900 d. 1969)   composer, Musikal. Leitung des operndram. Unterric
  Bittner, Julius (b. 1874 d. 1939)   composer, orchestrator
  Bloch, Friedrich (b. 1899)   composer
  Brand, Max (b. 1896 d. 1980)   author, composer
  Brockt, Johannes (b. 1901)   musicologist, composer
  Bucken, Ernst (b. 1884 d. 1949)   musicologist
  Burkhart, Franz (b. 1902 d. 1978)   professor, composer
  David, Johann Nepomuk (b. 1895 d. 1977)   composer, Dirigent
  Eckhardt-Gramatte, Sophie-Carmen (b. 1899 d. 1974)   composer, piano
  Einem, Gottfried (b. 1918)   Beratungskurs fur fortgeschnittene Komponisten, co
  Eisler, Hanns (b. 1898 d. 1962)   composer, Komposition
  Fanta, Robert (Maria Georg) (b. 1901 d. 1974)   composer, Kapellmeister
  Felber, Erwin (b. 1885)   writer on music, critic
  Fussl, Karl Heinz (b. 1924 d. 1992)   composer, editor
  Garai, Josef (b. 1923)   composer
  Goldschmidt, Walter H. (b. 1917)  
  Goller, Vinzenz (b. 1873 d. 1953)   choir conductor, Kirchenkomponist
  Graf, Max (b. 1873 d. 1958)   bandmaster, critic
  Grosz, Wilhelm (b. 1894 d. 1939)   composer, compositore
  Haba, Alois (b. 1893 d. 1973)   composer, musicisti
  Hans, Lio (b. 1882 d. 1942)   composer, Sanger
  Hauer, Josef Matthias (b. 1883 d. 1959)   composer, theorist
  Heiller, Anton (b. 1923 d. 1979)   basso continuo, organ
  Heuberger, Richard (Franz Joseph) (b. 1850 d. 1914)   composer, critic
  Horn, Camillo (b. 1860 d. 1941)   composer, Harmonielehre
  Jalowetz, Heinrich (b. 1882 d. 1946)   conductor, Dirigent
  Jelinek, Hanns (b. 1901 d. 1969)   composer, teacher
  Jokl, Otto (b. 1891 d. 1963)   composer
  Kanitz, Ernst (b. 1894 d. 1978 a. 1938)   composer
  Kattnigg, Rudolf (b. 1895 d. 1955)   composer, Klavier
  Kauder, Hugo (b. 1888 d. 1972)   composer, violin
  Kaufmann, Armin (b. 1902 d. 1980)   composer, violin
  Klein, Fritz Heinrich (b. 1892 d. 1977)   composer, theorist
  Koch, Karl (b. 1887 d. 1971)   composer
  Kont, Paul (b. 1920)   composer
  Kornauth, Egon (b. 1891 d. 1959)   composer, Musiktheorie
  Korngold, Erich Wolfgang (b. 1897 d. 1957)   arranger, composer
  Lechthaler, Josef (b. 1891)   composer, Komposition
  Lesperger, Kurt (b. 1923)  
  Marx, Joseph (b. 1882)   composer, compositore
  Marzendorfer, Ernst (b. 1921)   conductor, Dirigent
  Mayer, Lise Maria (b. 1894)   composer, conductor
  Melichar, Alois (b. 1896 d. 1976)   composer, conductor
  Mersmann, Hans (b. 1891 d. 1971)   musicologist, journalist
  Messner, Joseph (b. 1893 d. 1969)   organ, conductor
  Muller-Hermann, Johanna (b. 1878 d. 1941)   composer
  Orel, Alfred (b. 1889 d. 1967)   musicologist
  Pahlen, Kurt (b. 1907)   Soloist: Sprecher, writer on music
  Paumgartner, Bernhard (b. 1887 d. 1971)   conductor, direttore d'orchestre
  Petyrek, Felix (b. 1892 d. 1951)   Komponist, Musiktheorie
  Pfrogner, Hermann (b. 1911)   musicologist
  Pisk, Paul Amadeus (b. 1893 d. 1990)   composer, musicologist
  Pless, Hans (b. 1884 d. 1966)   composer, Dirigent
  Polnauer, Josef Maximilian (b. 1888)  
  Racek, Fritz (b. 1911 d. 1975)   musicologist
  Ratz, Erwin (b. 1898 d. 1973)   Mus. Analyse, musicologist
  Redlich, Hans Ferdinand (b. 1903 d. 1968)   musicologist, conductor
  Reich, Willi (b. 1898 d. 1980)   critic, musicologist
  Rubin, Marcel (b. 1905 a. 1925)   composer
  Salmhofer, Franz (b. 1900 d. 1975)   composer, conductor
  Scherchen, Hermann (b. 1891 d. 1966)   chef d'orchestre, conductor
  Schiske, Karl (Rudolf) (b. 1916 d. 1969)   composer, Musiktheorie
  Schmidt, Franz (b. 1874 d. 1939)   composer, Komponist
  Schnabel, Artur (b. 1882 d. 1951)   piano, composer
  Scholz, Arthur Johannes (b. 1883 d. 1945)   conductor, composer
  Schreker, Franz (b. 1878 d. 1934)   composer, Dirigent
  Siegl, Otto (b. 1896)   composer, Musiktheorie
  Specht, Richard (b. 1870 d. 1932)   writer on music, critic
  Spitzmuller, Alexander (b. 1894 d. 1962)   composer
  Springer, Max (b. 1877 d. 1954)   Gregorianischer Choral, Orgel
  Stefan, Paul (b. 1879 d. 1943)   writer on music
  Stein, Erwin (b. 1885 d. 1958)   writer on music, editor
  Tenner, Kurt (b. 1907)   composer
  Tittel, Ernest (b. 1910 d. 1969)   organ, composer
  Toch, Ernst (b. 1887 d. 1964)   composer, compositore
  Trapp, Max (b. 1887 d. 1971)   composer, Dirigent
  Uhl, Alfred (b. 1909 d. 1992)   composer, Satzlehre
  Uray, Ernst Ludwig (b. 1906 d. 1988)   composer, Musiktheorie
  Wagner, Robert (b. 1915)   conductor, Dirigent
  Wanecek, Hans (b. 1904 d. 1945)  
  Weigl, Karl (b. 1881 d. 1949)   composer
  Weissensteiner, Raimund (b. 1905)   composer, Partiturlesen
  Wildgans, Friedrich (b. 1913 d. 1965)   composer, Praktikum fur zeitgenossische Musik
  Zador, Eugene [Jeno] (b. 1894 d. 1977)   composer
  Zemlinsky, Alexander (von) (b. 1871 d. 1942)   composer, Dirigent
  Zenk, Ludwig (b. 1900)   composer

(c) 2023. Frank Greene. All rights reserved.