Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1784

Hiller, Johann Adam
Lebensbeschreibungen beruhmter Musikgelehrten und Tonkunstler neuerer Zeit ...
Leipzig: 1784, Bd. 1. Note
       Note: Mehr nicht erschienen


The above item has biographical information on:

  Adelung, Jakob (a. 1696)   Gymnasialprofessor, organ
  Bach, Johann Sebastian (b. 1685)   composer, compositeur
  Benda, Franz (b. 1709 d. 1786)   Musiker
  Bumler, Georg Heinrich (b. 1669 d. 1745)   singer, composer
  Fasch, Johann Friedrich (b. 1688 d. 1758)   composer, Kapellmeister
  Gebel, Georg (b. 1709 d. 1753)   Komponist
  Graun, Karl Heinrich (b. 1701 d. 1759)   Komponist, Musiker
  Heinichen, Johann David (b. 1683 d. 1729 a. 1713)   organ, composer
  Hertel, Johann Christian (b. 1699 d. 1754)   viol, violin
  Hiller, Johann Adam (b. 1728 d. 1804)   composer, compositore
  Jomelli, Nicolo (b. 1714 d. 1774)   Kapellmeister, Komponist
  Pisendel, Johann Georg (b. 1687 d. 1755)   violin, composer
  Quanz, Johann Joachim (b. 1697 d. 1773)   Flotenvirtuose
  Salimbeni, Felice (b. 1712 d. 1751 a. 1733-1738)   cantante, castrato
  Schroter, Christoph Gottlieb (b. 1699 d. 1782)   organ, composer
  Stolzel, Gottfried Heinrich (b. 1690 d. 1749)   composer, theorist
  Tartini, Giuseppe (b. 1692)   composer, compositore

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.