Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1781

Goldbeck, J.F.
Literarische Nachrichten von Preussen ...
2 Bde.
Berlin; Leipzig; Dessau: 1781-83


The above item has biographical information on:

  Duhren, David Friedrich (a. 1781)   Kantor, organ
  Jester, Ernst Frederic (b. 1743 d. 1822 a. 1799)   Dichter, Komponist
  Koch (a. 1783)   organ
  Kohn, August (b. 1732 d. 1798)   violin
  Kruger, Christian David (b. 1713)   Kantor, Pfarrer
  Lohlein, Georg Simon (b. 1725 d. 1781)   composer, theorist
  Mertens   Techniker, Musiker
  Mohrheim, Friedrich Christian (b. 1718 d. 1780)   Kapellmeister, Komponist
  Podbielski, Christian Wilhelm (b. 1740 d. 1792)   organ, composer
  Reichardt, Johann Friedrich (b. 1752)   composer, Kapellmeister
  Richter, Karl Gottlieb (b. 1730 d. 1809)   organ, composer

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.