Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1975

Doove, Jan A.F.
Een ding van parade : muziekhistorische overwegingen over academische muziek te Leiden met niet zo algemeen bekende muziek
Leiden: New Rhine Publishers, 1975, 130 p.


The above item has biographical information on:

  Albicastro, Henricus (b. 1680 d. 1730 a. 1686)   composer, violin
  Ameyde, Pieter (a. 1792-1809)   organ
  Asseling, Hendrick (a. 1657)   violin
  Assendelft, Pierre (d. 1766 a. 1770)   musician
  Assendelft, Samuel (a. 1771)   organ builder
  Bax, Johan (a. 1766)   military musician, dance master
  Bax, Paulus Gerardus (b. 1757 a. 1787)   musician
  Bax, Philippus (a. 1750)   military musician, dance master
  Beaujan, Samuel (a. 1728)   musician
  Beaujean, Philippe (a. 1705)   musician
  Beaumont, Abraham (b. 1759 d. 1794)   organ
  Behler, Albert (a. 1746-1755)   composer
  Belami, Johann (a. 1758)  
  Benedictus, Johannes (a. 1686)   musician
  Berckenhoff, Theodorus Albertus (b. 1751 d. 1814 a. 1789)   composer
  Berkenhof, Franz Norbert (a. 1759)  
  Berkenhof, Hermann Gabriel (a. 1786)   musician
  Bischof, Johannes (a. 1775)   musician
  Bodecker, Johannes Fredericus (a. 1708)  
  Boss, Jacobus (a. 1675)  
  Bovie, Jan (a. 1724)  
  Breton, Jean (a. 1729)   musician
  Brossard, Jean (a. 1728)   musician
  Brugmann, Joachim (a. 1711)  
  Bruininkhuyse, Jan Hendrik (a. 1746 active: 1780)   organ
  Carbreyn, Johann Anton (a. 1765)  
  Catalde, Alexius (a. 1697)   musician
  Chevalier, Amadeus (d. 1720 a. 1716)   musician
  Cleef, Herman (a. 1774-1791)  
  Colizzi, Johannes Andreas (b. 1740 a. 1767-circa1790)   composer, keyboard
  Coopman, Francois (a. 1675)   musician
  Coste, Pieter (a. 1727)   musician
  Coster, Isaac (a. 1781-1809)   organ
  Cuperus, Johannes (a. 1616-1624)   singer
  Dicten, Theodor (a. 1717)   musician
  Dijck, David Leonardus (a. 1765)   musicmeester
  Duyn, Jan Willem (a. 1789)  
  Duyschot, Andries (b. 1676 d. 1744)   organ builder
  Egmond, Wallardus (a. 1697)   musician
  Feghg, Pieter (a. 1706)   musician
  Ferret, Jean (a. 1739)   musician
  Fischer, Friedrich Ernst (a. 1741)   musician
  Fortmeijer, Hermann (a. 1761)   musician
  Gauthier, Ludwig (a. 1753-1763)   composer
  Gautier, Peter (a. 1748)   Musiker
  Genechte, Pieter (a. 1721)  
  Gijsen, Adrianus (a. 1747)   instrument maker
  Gillot, Claudius (a. 1735)   composer
  Goebeek, Cornelis (a. 1787)  
  Gougeux, Andreas (a. 1725)   musician
  Graft, Gulielmus (a. 1706)   musician
  Grand, Jacobus (a. 1735)   organ
  Groeneman, Joannes Fridericus (a. 1736)   musician
  Gronemann, Albertus (b. -1712 d. 1778)   composer
  Hartdendorff, Johann Christiaan (a. 1783)   musician
  Hellendaal, Pieter (b. 1718 d. 1799 a. 1789)   violin, composer
  Herman, Johannes Baptista (a. 1695)   musician
  Hess, Hendrik Hermanus (b. 1735 d. 1794)   organ builder
  Heuvel, Cornelius Gerardus (d. 1786)   organ
  Hoefnagel, Boudewyn (a. 1750-1755)   musician
  Hollinde, Frederik Willem (a. 1790)   musician
  Junge, Cornelis (a. 1675)   musician
  Kerchem, Jan (a. 1782-1797)   musician
  Kessel, Camillus Silvius (a. 1719)   musician
  Kleibisch, Johann Nicholas (a. 1769)  
  Klopffer, Johann Georg (b. 1808 d. 1884)   Balletrepetitor, musician
  Konings, Hubertus Josephus (a. 1804)   musician
  Kool, Adrian (a. 1743)  
  La Barre, Ludovicus (a. 1710)  
  La Tour de Fontaine, Pieter Louis (a. 1722)   musician
  Langevelt, Justus A. (a. 1706)   musician
  Lender, Johann Peter (a. 1765)  
  Maas Kroon, Johan (a. 1703)  
  Meinhard, Johann Ludewig (a. 1780)   musician
  Mittenreyter, Jean (a. 1765)   organ builder
  Moge, Johannes Rudolphus (a. 1715)   musician
  Montaigne, Gaultier [Walterus] (a. 1674)  
  Mourerseyk, Gerard (a. 1702)   musician
  Nau, Stephen (b. 1600 d. 1661 a. 1627)   violin, composer
  Neck, Jacob (d. 1699 a. 1689)   organ
  Neukirch, Anton (a. 1795)   organ
  Oostendorp, Johannes (a. 1723)  
  Oyers, Johannes (a. 1757)   organ
  Pauli, Martin Francois (a. 1727)  
  Petit, Jan (d. 1754 a. 1720)   organ
  Pillot, Esaias (a. 1707)  
  Planque, Dirk Daniel (b. 1771 d. -1829)   altviolist
  Populeeus, Jan (a. 1726)  
  Purfers, Johannes Friedrich (b. 1687 a. 1707)   musician
  Pys, Hermann (d. 1645 a. 1624-1645)   organ
  Quirini, Francesco (a. 1744)  
  Renaud, Isaac (a. 1793)  
  Richardus, Petrus (a. 1643)   mathematician, musician
  Rijshouwer, Cornelis (a. 1785)   musician
  Rosay, Jacobus (a. 1767)   musician
  Rozay, Thomas (b. 1761 d. 1834 a. 1788-1806)  
  Rupp, Christianus Fredericus (a. 1773)   composer
  Sainte-Helene, Jean Baptiste Francois (a. 1741)   musician
  Santerre, Nicolas (a. 1701)   musician
  Schoere, Jan (a. 1778)   musician
  Schouw, Georg (a. 1780)   musician
  Schuman, Arnold (a. 1726)   musician
  Schwenke, Anton (a. 1751)   musician
  Smet, Francois-Joseph (a. 1722)  
  Soeterijk, Pieter (a. 1770)   musician
  Stechwee, Georg W. August (a. 1731)   musician
  Sterke, Pieter (a. 1731)   musician
  Sterling, Johannes A. (a. 1700)  
  Stevens, Abraham (a. 1733-1763)   organ
  Stevens, Gerardus (a. 1742)   instrument maker
  Tas, Gerard (a. 1705)  
  Verbeek, Johannes (a. 1745)   musician
  Vermeulen, Charles (a. 1752)   musician
  Vois, Petrus (a. 1673)   musician
  Volk, Valentin (a. 1734)  
  Voorthuysen, Gulielmus (a. 1741)   musician
  Vosburgh, Arnoldus (a. 1650)   musician
  Vraij, Philips Francois (a. 1674)   musician
  Vray, Jan Baptista Francois  
  Vray, Petrus Philippus  
  Wattier, Jan Baptist (a. 1779-1787)   musician
  Weenig, Christiaan (a. 1782)  
  Wensen, Alexander (a. 1742)   musician
  Wierling, Heinrich (a. 1746)   musician
  Wijsman, Johann Jakob (a. 1787)   Klavier, musician
  Woordhouder, Nicolaus (a. 1698)   organ
  Zentgraf, Karl (a. 1757)   musician
  Zwager, Antony (a. 1772)  

(c) 2022. Frank Greene. All rights reserved.