Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1784

Hiller, Johann Adam
Lebensbeschreibungen beruhmter Musukgelehrten und Tonkunstler neuerer Zeit
Leipzig: 1784


The above item has biographical information on:

  Adlung, Jakob (b. 1699 d. 1762)   organ, scholar
  Bach, Johann Sebastian (b. 1685)   composer, compositeur
  Benda, Franz [Frantisek] (b. 1709 d. 1786)   violin, composer
  Bumler, Georg Heinrich (b. 1669 d. 1745)   singer, composer
  Fasch, Johann Friedrich (b. 1688 d. 1758)   composer, Kapellmeister
  Gebel, Georg (b. 1709 d. 1755)   organ, composer
  Graun, Carl Heinrich (b. 1704 d. 1759 a. 1830-1831)   composer
  Handel, George Friederic (b. 1685)   composer, compositore
  Heinichen, Johann David (b. 1683 d. 1729 a. 1713)   organ, composer
  Hertel, Johann Christian (b. 1699 d. 1754)   viol, violin
  Hesse, Ernst Christian (b. 1676 d. 1762)   composer, viola da gamba
  Hiller, Johann Adam (b. 1728 d. 1804)   composer, compositore
  Jommelli, Nicolo (b. 1714 d. 1774)   composer
  Pisendel, Johann Georg (b. 1687 d. 1755)   violin, composer
  Quantz, Johann Joachim (b. 1697)   flute, composer
  Salimbeni, Felice (b. 1712 d. 1751 a. 1733-1738)   cantante, castrato
  Schroter, Christoph Gottlieb (b. 1699 d. 1782)   organ, composer
  Stolzel, Gottfried Heinrich (b. 1690 d. 1749)   composer, theorist
  Tartini, Giuseppe (b. 1692)   composer, compositore

(c) 2020. Frank Greene. All rights reserved.