Books TheMusicSack People
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1988

Bromse, Peter
Musikgeschichte der Deutschen in den bohmischen Landern
Dulmen: Laumann-Verlag, 1988


The above item has biographical information on:

  Abert, Johann Josef (b. 1832 d. 1915)   composer
  Biber, Heinrich Ignaz Franz (b. 1644 d. 1704)   violin, composer
  Capricornus, Samuel Friedrich (b. 1628 d. 1665)   composer, teacher
  Demantius, Christoph [Johannes Christoph] (b. 1567 d. 1643 a. 1604-1643)   composer, writer
  Gassmann, Florian Leopold (b. 1729 d. 1774)   composer, compositore
  Gluck, Christoph Willibald (b. 1714)   composer, compositore
  Habermann, Franz (Johann or Wenzel) (b. 1706 d. 1783)   composer, choir master
  Hammerschmidt, Andreas (b. 1611 d. 1675)   composer, organ
  Hanslick, Eduard (b. 1825 d. 1904)   critic, aesthetician
  Hassler, Hans Leo (b. 1564 d. 1612)   Komponist, Dichter
  Hensel, Walther (b. 1887 d. 1956)   composer
  Mahler, Gustav (b. 1860)   composer, Dirigent
  Muller, Wenzel (b. 1767 a. 19th century )   composer, musicisti
  Regnart, Jacob (b. -1545 d. 1599)   composer
  Schobert, Johann (b. 1735 d. 1767)   harpsichord, composer
  Sechter, Simon (b. 1788 d. 1867)   Harmonielehre, theorist
  Stamitz, Johann (Wenzel Anton) (b. 1717 d. 1757)   composer, violin
  Turini, Gregorio (b. 1560 d. 1600)   singer, instrumentalist
  Weber, Bedrich Divis (b. 1766 d. 1842)   composer, teacher
  Wellek, Albert Josef Oskar (b. 1904 d. 1972)   psychologist, musicologist

(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.